Результаты внедрения раздельного сбора мусора в ТСЖ "В Раменках"

Источник: http://www.pr-tsj.ru/index.php/2011-12-15-14-53-12/276-khokhlova-emiliya/2268-rezultaty-vnedreniya-razdelnogo-sbora-musora-v-tszh-v-ramenkakh

0
469
0